ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน PDPA Core ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”) และผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายจะเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “ท่าน” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ PDPA Core ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PDPA Core ใด ๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ PDPA Core” หรือ “บริการ”)

อย่างไรก็ดี โปรดรับทราบว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการของเรา เราจะถือว่าท่านได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ จะส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ PDPA Core และบริการของเว็บไซต์

บัญชี

หากผู้ใช้ได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ PDPA Core ของเรา ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้บัญชีหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น โดยเราไม่มีหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยุติการใช้งาน นอกจากนี้ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของท่าน เราอาจทำการระงับ ปิดใช้งานหรือลบบัญชีของท่าน (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) หากเราพิจารณาว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา หากเราลบบัญชีของท่านด้วยเหตุผลข้างต้น ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้บริการของเราได้ โดยเราอาจทำการปิดกั้นที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของท่านเพื่อป้องกันการลงทะเบียนอีกครั้ง

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาใด ๆ ("เนื้อหา") ที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ PDPA Core เพื่อการใช้บริการของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่ส่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เราอาจดูแลและตรวจสอบเนื้อหาบนแพลตฟอร์มที่ท่านส่งให้กับการบริการของเรา หรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา โดยการใช้งานเว็บไซต์ PDPA Core ของท่าน ไม่ถือเป็นการให้อนุญาตแก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อการค้า การตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่ท่านจะให้การอนุญาตแก่เราเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ท่านให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบใหม่และแสดงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายของเรา ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเรา

การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน

ท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินเพิ่มสำหรับการใช้บริการตามเอกสารภาษี (ใบแจ้งหนี้) ที่ออกโดยบริษัท ใบแจ้งหนี้จะออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคาค่าบริการจะถูกกำหนดตามใบเสนอราคาหรือรายการแจ้งราคาสินค้า เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นใน หากเรามีความเห็นว่า การทำธุรกรรมของท่านถือเป็นการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เราจะขอให้ท่านส่งสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตรซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการซื้อในครั้งนั้น ๆ ไป

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ ราคาสินค้าหรือบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PDPA Core ได้ตลอดเวลา และเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ท่านสั่งซื้อกับเราตามคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือคำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกชำระค่าธรรมเนียมและ / หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบโดยติดต่อไปทางอีเมลและ / หรือที่อยู่สำหรับการเรียกชำระค่าธรรมเนียมหรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อและการชำระค่าธรรมเนียมของท่าน และการชำระค่าธรรมเนียมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบการฉ้อโกงเรียบร้อยแล้ว เราจะให้สิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อแก่ท่านโดยเร็วที่สุด โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดทางเราขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ท่าน

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากบริการของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนหลังจากที่เราได้ให้สิทธิการเข้าถึงแก่ท่านไปแล้ว เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับท่านหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ PDPA Core โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบริการของเรา

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์ PDPA Core อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องไปถึงรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรามีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว) อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือชี้แจงในข้อมูลบนเว็บไซต์ PDPA Core ของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง ข้อมูลราคา เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการกำหนดให้ต้องกระทำ จะไม่มีการกำหนดวันที่หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PDPA Core เมื่อมีการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งาน

ท่านตกลงใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 1. กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ภายในประเทศ
 2. ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 3. ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ, รัฐบาลกลาง, จังหวัดหรือรัฐ
 4. โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงคุกคาม ลามก หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคมหรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนเผยแพร่เนื้อหาใดที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น และ/หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เช่น เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 5. กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ PDPA Core ของบริษัทหรือผลงานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. จำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิในบัญชีผู้ใช้งานของคุณแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 7. สร้างลิงก์ใด ๆ มายังเว็บไซต์ PDPA Core ของบริษัทหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้บุคคลภายนอกเชื่อได้ว่ามีความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการสนับสนุนจากบริษัทซึ่งไม่เป็นความจริง
 8. บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
 9. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ PDPA Core ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต
 10. จัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทและ/หรือคัดลอกเนื้อหา แนวคิด ฟีเจอร์การทำงาน กราฟิก หรือผลงานใด ๆ บนเว็บไซต์ PDPA Core ของบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 11. เพื่อส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ (pharm) แอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) การใช้โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) การเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape)
 12. กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องหรือกระทำการอื่นใดที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย
 13. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ PDPA Core ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัท

บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้หรือไม่ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากบริษัทพบว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฝ่าฝืนใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนดังกล่าวและ/หรือระงับการใช้บริการของท่านไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะไม่ใช่การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด หรือบุคคลที่สาม โดย สิทธิกรรมสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับ บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก โลโก้ ข้อความ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วิดีโอ ดนตรี เสียง รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ที่ถูกใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือเว็บไซต์ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ PDPA Core ถือเป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนของ PDPA Core และ บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด หรือ ผู้อนุญาตให้สิทธิแก่เรา นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ กราฟิกและโลโก้ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการของเราอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ ดังนั้นในการเข้าใช้เว็บไซต์ PDPA Core และบริการของเราไม่ได้ถือว่าเราให้สิทธิหรือใบอนุญาตแก่ท่านในการทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทก่อนโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ เราอนุญาตให้ท่านพิมพ์สำเนาเพื่อนำเนื้อหาของเราไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการนำไปใช้เป็นแนวทางในการเริ่มจัดทำเอกสารเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการแสวงหากำไร โดยท่านต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงลบหรือเอาออกซึ่งโลโก้ เครื่องหมายทางการค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของบริษัทออกโดยเด็ดขาดและท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและให้เครดิตแก่บริษัทเมื่อนำไปใช้งานเสมอ

การสงวนสิทธิในการรับประกัน

ท่านยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ PDPA Core บริการ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PDPA Core ที่ทางเราได้จัดขึ้นนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าบริการดังกล่าวมีให้ตามเกณฑ์ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" เราขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านหรือว่าการบริการจะไม่หยุดชะงัก ไม่ล่าช้า ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ เรายังไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PDPA Core ของท่าน ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านการบริการหรือข้อบกพร่องในบริการจะได้รับการแก้ไข ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและ/ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการ จะกระทำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเองและท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจาก ดาวน์โหลดเนื้อหาและ/ หรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ท่านซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านการบริการ

ท่านยินยอมและรับทราบว่าบริษัท เดต้า ว้าว จำกัด มิใช่สำนักงานกฎหมาย นักกฎหมาย ทนายความ หรือให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย ดังนั้น เราจะไม่รับรองในความถูกต้องทางกฎหมายหรือการบังคับใช้ได้ของเอกสารต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากการบริการของเราสำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของท่าน

นอกจากนี้ บริการและ/หรือข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงสัญญา แบบฟอร์มและเอกสารอื่น ๆ ) ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ www.pdpacore.com ได้จัดเตรียมให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยเป็นนัยยะ รวมถึงผลทางกฎหมายและความสมบูรณ์ บริการและข้อมูลควรใช้เป็นแนวทางและแก้ไขเพื่อให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของท่านเองและกฎหมายในประเทศของท่าน การใช้บริการ ข้อมูล แบบฟอร์มหรือเอกสารของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด และพนักงาน ผู้รับเหมา หรือทนายความที่มีส่วนในการให้บริการและข้อมูลขอสงวนสิทธิการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งและไม่ได้มีการเกิดหรือเข้าร่วมในความสัมพันธ์ของทนายความกับลูกค้าโดยการให้บริการและข้อมูลแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านทราบดีว่า หากท่านเลือกใช้บริการให้คำปรึกษา ท่านจำเป็นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบภายในองค์กรของท่านเป็นหลักและควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายภายในบริษัทของท่านเองเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าคำปรึกษาที่ได้รับจะสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรท่าน

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ให้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับ ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากผลกำไร รายได้ การขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ ความล่าช้า การถูกรบกวน การล่มของระบบ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา) หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการรับรอง สัญญา การละเมิด การรับประกัน การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่น ๆ แม้ว่า เราจะได้รับการแจ้งเตือน คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นจากการใช้บริการหรือเว็บไซต์ PDPA Core ของท่านแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ ท่านควรตระหนักด้วยว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กำลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหาหลายประการในที่นี้อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป

คำปรึกษาที่ท่านอาจได้รับจากเราเป็นคำปรึกษาที่อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีอยู่และบังคับใช้ในขณะนั้น ดังนั้น เราจึงไม่ขอรับผิดชอบหากข้อกำหนด หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้ให้คำปรึกษาแก่ท่าน

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด และ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้น จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องสิทธิ หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) จากข้อกล่าวหาของบุคคลที่สามเรียกร้อง ดำเนินการข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการใช้งาน เว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการของท่าน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท เดต้า ว้าว จำกัด หรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาใด ๆ ในส่วนของท่าน

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้อาจถูกใช้ มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน เฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และตั้งใจที่จะจำกัดในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้นี้จะถือว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลือจะถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ PDPA Core โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ PDPA Core หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

การยอมรับในข้อตกลง

ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการ ย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ PDPA Core หรือบริการดังกล่าว

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ ดังนี้

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อีเมล: info@datawow.io
เว็บไซต์: www.datawow.co.th
โทร: 02-024-5560
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564